Algemene Voorwaarden Polvo bv

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Polvo bv, en op alle met Polvo bv aangegane overeenkomsten.

1.2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.3. Algemene Voorwaarden die de koper hanteert zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Polvo bv is ingestemd.

1.4. Onder "Koper" wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Polvo bv in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5. De internetsites van Polvo bv richten zich op de europese markt.

1.6. Polvo bv behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7. Door het gebruik van de internetsites van Polvo bv en/of het plaatsen van een bestelling aanvaard de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8. Polvo bv is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers. Polvo bv is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd.

2.2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

2.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van twee (2) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

2.4. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de internetsite is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Polvo bv herroepen worden in geval de Koper niet aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Polvo bv de Koper dit binnen tien (10) dagen na de ontvangt van de bestelling mededelen.

2.5. Koper en Polvo bv komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4. is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Polvo bv gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

2.6. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk(weer)gegeven of gedaan. Polvo bv garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrend, en zijn inclusief omzetbelasting.

3.2. Alle aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.3. De Koper is de prijs verschuldigd die Polvo bv in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Polvo bv worden gecorrigeerd.

3.4. Bezorgkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.

3.5. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, kan de Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Polvo bv.

3.6. Aan de getoonde prijzen op de website kunnen geen enkele rechten verleent worden en verplichten Polvo bv dan ook niet tot het leveren van het product tegen de getoonde prijs.

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
a. Overschrijving
b. Klarna Factuur
c. iDeal
d. credit-card

Polvo bv kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Een remboursbetaling vindt contant plaats of op een door de vervoerder te bepalen wijze van betalen. Bestellingen boven € 1000,- worden door ons ook onder rembours bezorgd, echter uitsluitend na een aanbetaling van 50% van de bruto verkoopwaarde. Het is nog niet mogelijk uw betaling te pinnen bij aflevering, daarom verzoeken wij u vriendelijk ,zo mogelijk, gepast te betalen.

4.3 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Polvo bv als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen heeft moeten maken.

4.4 In geval van niet tijdige betaling is Polvo bv bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

4.5 In geval van een overschrijving zullen de producten pas na ontvangst van de betaling verzonden worden.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Polvo bv ernaar om bestellingen die voor 16:30 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst diezelfde dag te verzenden. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De consument heeft na 30 dagen het recht (tenzij anders overeengekomen) de koopovereenkomst te ontbinden. Creditering van het aankoopbedrag moet binnen 30 dagen plaats vinden. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Polvo bv kan nadere informatie omtrend levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.

5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Polvo bv streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Koper te melden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper, tijdens de totstandkoming van de overeenkomst, opgegeven adres.

5.4 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.

5.5 Op verzoek van de consument zal het oude apparaat retour genomen worden zodat het op gepaste wijze gerecycled wordt.

6. Reclameren, ruilen, repareren & keuren

6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur en binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product. De Koper krijgt zijn geld terug of kan het artikel omruilen. Het omruilen kan doormiddel van het retour sturen van de producten naar Polvo bv. De kosten zijn voor eigen rekening.

6.2 De kosten van het opsturen van een product ter reparatie en keuring zijn altijd voor de koper indien niet anders overeengekomen. Opgave van reparatiekosten worden uitsluitend gegeven indien de klant hier vooraf om verzoekt. Indien klant niet tot repratie wenst over te gaan zullen de kosten voor deze opgave,inclusief de verzendkosten welke voor de klant zijn gemaakt, aan de klant in rekening worden gebracht.

7. Recht van retour

7.1 De consument Koper kan binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product zonder boete en zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uitoefenen. Alleen wanneer het product en de verpakking in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren kan er na overleg met Polvo bv aanspraak gemaakt worden op de tevredenheidsgarantie. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

7.2 Polvo bv is nimmer aansprakelijk voor enige schade,diefstal of verlies daaronder begrepen- die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat.

7.3 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de consument Koper.

7.4 Indien de consument Koper van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Polvo bv binnen 30 dagen zorg voor terugbetaling van het door de consument Koper aan Polvo bv betaalde. Door Polvo bv gemaakte verzendkosten worden (daar waar het annulering door klant betreft) door Polvo bv niet gecrediteerd.

7.5. Bij het retourneren van speciaal voor u bestelde goederen brengen wij 10% over de waarde van de aangekochte goederen in rekening.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met Polvo bv is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

8.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9. Garantie en aansprakelijkheid

9.1 Voor door Polvo bv geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Polvo bv vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

9.2 Polvo bv is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. Polvo bv heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

9.3 Indien Polvo bv om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

9.4 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Polvo bv of de fabrikant zijn verricht;
b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

9.5 De Koper is gehouden Polvo bv te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Polvo bv zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

9.6 Het is mogelijk dat Polvo bv op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Polvo bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

9.7 De getoonde (product-) foto’s kunnen afwijken van de werkelijkheid.

9.8 Wij zullen jegens derden nimmer verder aansprakelijk zijn voor schade welke ontstaat bij uitvoering van de overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, dan wij jegens afnemer zouden zijn. Afnemer vrijwaard ons tegen iedere verdere aansprakelijkheid.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is Polvo bv niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een(telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

11. Intellectuele eigendom

11.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de internetsite berusten bij Polvo bv, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

11.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Polvo bv, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.

12. Persoonsgegevens

12.1 De gegevens die u invoert, worden alleen gebruikt voor de afhandeling van uw bestelling of voor het toesturen van aangevraagde informatie. De informatie wordt niet aan derden verstrekt.

12.2 U kunt uw gegevens opvragen en verzoeken ze te laten corrigeren of verwijderen. U dient hiertoe een e-mail te zenden aan info@polvobv.nl

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Diversen

14.1 Polvo bv is gevestigd te Zevenbergen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 8083999. Het BTW-identificatienummer is NL808191743 B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Polvo bv, Postbus 108, 4780 AD Moerdijk of naar het e-mail adres info@polvobv.nl

14.2 De Polvo bv helpdesk is bereikbaar voor informatie op werkdagen tijdens kantooruren onder telefoonnummer 088 - 7651900.

14.3 Polvo bv streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 48 uur te beantwoorden.